Haberler

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla İlgili Yetki Devri Genelgesi

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-14784                                  27 Ağustos 2008

KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi

GENELGE

(2008/ 11 )

 Bilindiği üzere, 8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin tanımlandığı 9 uncu Maddesinin (c) bendi gereğince “yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak”  görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu çerçevede, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği” 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı ve 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 28. Maddesinde; “il ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin topografik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir.” denilmektedir. Bu hususlar çerçevesinde, illerden alınan bilgiler de göz önünde bulundurularak tüm il ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi yapılmıştır.  Buna göre; “Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçeler” (EK-I) ve “Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçeler” (EK-II) olmak üzere sınıflandırma yapılmıştır.

Bu sınıflandırmaya göre, Yönetmelikte ısınma amaçlı kullanılacak olan yerli kömür özellikleri Tablo-11 ve Tablo-12’de, ithal kömür özellikleri Tablo-10’da, briket kömür özellikleri Madde 24’de ve pirina briketi özellikleri Tablo-13’de verilen yakıtların kullanılması, başta petrol koku olmak üzere IKHKK Yönetmeliğiyle yasaklanmış yakıtların ısınma amaçlı kullanılmaması, EK-I ve EK-II’de yer alan il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre kullanılacak yakıtlarla ilgili programların ve diğer hususlarla ilgili Mahalli Çevre Kurulu (MÇK)Kararlarının ısınma dönemi başlamadan alınması gerekmektedir.

Bakanlıkça yayımlanan yönetmelik ve genelgelerin amacı bir taraftan hava kirliliğini azaltırken diğer taraftan da uygulamada birlikteliği sağlamaktır. MÇK Kararları ile mevzuatın etkinliği azaltılmamalı ve Yönetmelikteki 31 inci maddede belirtilen gerekçelerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla bütün İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Bakanlığımız talimatları doğrultusunda hareket etmeleri ve bu çerçevede MÇK Kararları alınırken bu hususlara dikkat edilmesi ve Mahalli Çevre Kurullarınca karara bağlanan yıllık yakıt programları ile ilgili alınan MÇK Kararlarının Bakanlığa düzenli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kirlilik derecelendirilmesi yapılmış olan il ve ilçelerin dışında kalan köy ve belde yerleşim yerlerinde de topografik yapı, meteorolojik şartlar, yerleşim alanlarının il ve ilçe merkezlerine uzaklığı ve denetimin sağlanması hususu da dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda belirlenen kömürler kullanılabilir.

Diğer taraftan, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurullarınca, kömürler vatandaşa dağıtılırken; hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla başta il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre özellikleri belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılması, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Isınmada kullanacak yakıtların yanma verimini arttırmak ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltımını sağlamak için kış gelmeden önce soba ve kalorifer kazanları ile bacalarının periyodik temizlenmesi, kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması, kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması, kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” düzenlenmesinin sağlanması için il çevre ve orman müdürlükleri, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile eğitim programları düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

I-Yakıtlar:

Isınma amaçlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar  (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, yükümlülükler, ihalelere katılım, denetim ve uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır.

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi:

1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, satıcılara (bayi ve mahrukatçılar) ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;

– Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,

– Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili

Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),

– İmza Sirküleri (noter onaylı)

– Taahhütname (İl çevre ve orman müdürlüğünün talebine bağlı)

ile il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat ederler ve il çevre ve orman müdürlüğünce katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (EK–III) düzenlenir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası aynı kalmak üzere ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-IV tablosu da verilir.

2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, alınan il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici (kendi adına katı yakıt satmak isterlerse) ve satıcılar katı yakıt satışı yapamazlar.

3-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’nin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde katı yakıt satışı yapılan ilin il çevre ve orman müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise yeniden istenmez. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik veya eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanarak il çevre ve orman müdürlüğüne verildikten sonra katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir.

4-İthalatçı/üretici/satıcının il çevre ve orman müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.

5-İthalatçı/üretici/satıcının katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak zorundadır.

Uygunluk izin belgesi:

Uygunluk izin belgesi yerli kömürler için düzenlenir. Ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıt üreticisi, yakıtın çıkarıldığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. İl çevre ve orman müdürlüğünce TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, ekte örneği verilen uygunluk izin belgesi (EK–V) üreticiye verilir.

Satış izin belgesi:

İthalatçı/üretici, katı yakıta ait kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların listesinin (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi) yer aldığı bir dilekçe ile il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. Söz konusu başvuru, il çevre ve orman müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, il çevre ve orman müdürlüğünce bir örneği ekte verilen (EK-VI) “satış izin belgesiithalatçı/üreticiye verilir. Ayrıca, satış izin belgesinin yanı sıra üretici/ithalatçıya EK-VII tablosu da verilir.

Analiz:

Katı yakıtın bulunduğu mekândan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numunelerin alınması ve IKHKK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen laboratuarlarda analizinin yaptırılması gerekmektedir. Uygunluk izin belgesi alınması sırasında numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, üretici tarafından ödenir. Denetim sırasında ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, ithalatçı/üretici/satıcı tarafından ödenir.

Yükümlülükler:

1-İthalatçı/üretici, satış izin belgesi’nin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılara vermek zorundadır.

2-İthalatçı/üretici, katı yakıtın satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.

3-İthalatçı/üretici/satıcı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

4-İthalatçı/üretici, satıcılardan yakıtın niteliklerini koruyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulacağı, tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya sözleşme yapabilirler.

5-İthalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıta ait satış izin belgesi’ni (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

6-İthalatçı/üretici, EK-VII’de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran,  temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,  satıcılar ise EK-IV’da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

7-İl çevre ve orman müdürlükleri, envanter oluşturulması amacıyla ithalatçı/üretici/satıcı tarafından bildirilen (EK-IV ve EK- VII) katı yakıt (kömürler, briket kömürleri, biyokütle vb.) ile ilgili bilgileri, Bakanlığımız www.cevreorman.gov.tr web sitesinde yer alan kömür bilgileri Excell tablosuna işlenmek suretiyle isinmasubesi@gmail.com elektronik posta adresine Nisan ayının sonuna kadar Bakanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

İhalelere katılım:

İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler. İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıta ilişkin (kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri il çevre ve orman müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Denetim:

1-Bakanlığımızın 29/06/2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında; yetki devri yapılmış Büyükşehir, merkez ilçe, il ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisine sahiptir ve yetki devri yapılmış olan belediyeler ile il çevre orman müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Yetki devri yapılmış olan belediyeler satış izin belgesi düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu genelgede belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.

2- Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi il çevre ve orman müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.

3-İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tutanaklar kullanılır.

4-Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.

Uygulanacak müeyyideler:

1-Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirmeyen; yanlış, yanıltıcı ve yanlış belge düzenleyen ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara katı yakıt teslim eden ithalatçı/üretici/satıcıya 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

2-Analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde, şahit numunenin analizi yaptırılır. Şahit numune analizinin olumlu çıkması halinde katı yakıtın satışına devam edilir.

3- Katı yakıtın şahit numunesinin olumsuz çıkması halinde Çevre Kanunu’nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulur ve satış izin belgesi o ilde iptal edilir. Katı yakıt ithalatçı/üretici tarafından toplatılır ve sadece sanayi amaçlı kullanılır. Bu işlemler, il çevre ve orman müdürlüğünün gözetiminde yapılır. Ayrıca ithal yakıt için ilgili Genelge ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği gereğince işlem yapılır.

4- Yerli/ithal yakıta ilişkin olarak Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/il çevre ve orman müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yeni numune alınmayacaktır.

II- Motorlu taşıtlar:

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik ile 31 Aralık 2007 tarih ve 21376 sayılı 2008/1 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

III- Sanayi tesisleri:

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 22 Temmuz 2006 Tarih ve 26236 sayılı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile 18 Temmuz 2007 Tarihli 2007/7 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

IV-Halkın bilgilendirilmesi:

1-Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,

2-Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak halka duyurulması,

3-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,

4-Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi,

5-Tüketicilerin yönetmelik ve bu genelgede belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmaları,

6-Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,

7-Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda ( pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka anlatılması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konusunda bilgilendirilmesi,

8-Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,

9-Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması, önem arz etmektedir.

V-Yetki devri:

Bakanlığımız Genelgesinin (2006/19) ekindeki Ek’li listede yer alan ve yetki devri yapılmış belediyelerin yetkisini kaybetmesi veya gerekli şartları sağlayıp çevre denetim birimini kuran yeni belediyelere satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme yetki devrinin yapılmasına ilişkin bilgiler İl Çevre ve Orman Müdürlüğünüzce Bakanlığımıza ivedi olarak bildirilmesi halinde ilgili Kanun, Yönetmelik ve Genelge (2006/19) kapsamında yetki devri iptali veya yeni yetki devri yapılması hususu değerlendirilecektir.

VIYürürlükten kaldırılan düzenlemeler:

1-Bakanlığın 25/07/2007 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.02–010.06–12419 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü (2007/8) Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır

2-Bakanlığın 21/01/2008 tarihli ve B.18.0.ÇYD.0.02.00.05/1054 (2008/2) sayılı Genelgenin 1 inci maddesinin (i)  bendinde belirtilen Satış İzin Belgesi Takip Formunun istenmesi hususu ve 11 inci maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, bu genelgede belirtilen konulara önem verilerek hava kirliliği ile ilgili ciddi mücadele verilmesi, uygulanması, gerekli denetimlerin yapılması ve Belediye Başkanlıklarına, Kaymakamlıklara ve diğer ilgili kurum/kuruluş/birimlere duyurulmasının sağlanması ve her kurum/kuruluş/birimin kendine düşen görevleri yerine getirmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan

EKLER:

EK-I:Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl/İlçeler

EK-II:Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl/İlçeler

EK-III:Uygunluk İzin Belgesi Örneği

EK-IV:Satış İzin Belgesi Örneği

EK-V: Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Örneği

EK-VI: Satıcılar İçin Teslim Edilen Katı Yakıt Bildirim Tablosu Örneği

EK-VII: İthalatçı/Üretici İçin Teslim Edilen Katı Yakıt Bildirim Tablosu Örneği

DAĞITIM:

Gereği için                                                    Bilgi için

-İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine              -Başbakanlık

-İçişleri Bakanlığına

-Sağlık Bakanlığına

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

EK-I

2008-2009 KIŞ SEZONU İÇİN

I. GRUP KİRLİ İLLER VE BU İLLERE BAĞLI İLÇELERİN KİRLİLİK DERECELERİ

İLİN ADIMerkez ve Merkez İlçeler Kirlilik GrubuI. Grup Kirli İlçelerII. Grup İlçeler
ADIYAMANI Tüm İlçeler
AFYONKARAHISARI Tüm İlçeler
AĞRII Tüm İlçeler
AKSARAYI Tüm İlçeler
ANTALYAITüm İlçeler 
AMASYAI Tüm İlçeler
ANKARAITüm İlçeler 
BALIKESİRIBandırmaDiğer İlçeler
BATMANI Tüm İlçeler
BİLECİKIBozöyükDiğer İlçeler
BİNGÖLI Tüm İlçeler
BİTLİSI Tüm İlçeler
BOLUI Tüm İlçeler
BURDURITüm İlçeler 
BURSAIDiğer İlçelerOrhaneli, Keleş, Harmancık, Büyükorhon, Yenişehir
ÇANAKKALEIBiga, Çan, GeliboluDiğer İlçeler
ÇANKIRII Tüm İlçeler
ÇORUMI Tüm İlçeler
DENİZLİI Tüm İlçeler
DİYARBAKIRITüm Merkez İlçelerDiğer İlçeler
DÜZCEICumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, KaynaşlıAkçakoca, Yığılca
ELAZIĞI Tüm İlçeler
EDİRNEI Tüm İlçeler
ERZURUMITüm Merkez İlçeler, Aşkale, Aziziye(Ilıca), PasinlerDiğer İlçeler  
GAZİANTEPITüm Merkez İlçeler, Şahinbey,Araban, Karkamış, Nizip, Şehitkamil, Oğuzeli, YavuzeliDiğer İlçeler
HAKKARİITüm İlçeler 
ISPARTAI Tüm İlçeler
İSTANBULITüm Merkez İlçeler ve Diğer İlçeler 
İZMİRIMerkez ve Tüm İlçeler 
KARABÜKISafranboluDiğer İlçeler
EK-I (devam)   2008-2009 KIŞ SEZONU İÇİN I. GRUP KİRLİ İLLER VE BU İLLERE BAĞLI İLÇELERİN KİRLİLİK DERECELERİ
İLİN ADI  Merkez ve Merkez İlçeler Kirlilik GrubuI. Grup Kirli İlçelerII. Grup İlçeler
KARSIKağızman, Sarıkamış, Selim, SusuzDiğer İlçeler
KAYSERİITüm Merkez İlçeler, Bünyan, Özvatan, TomarzaDiğer İlçeler
KIRIKKALEI Tüm İlçeler
KIRKLARELİILüleburgazDiğer İlçeler
KIRŞEHİRIAkçakent, Boztepe, Kaman, Akpınar, Mucur, Çicekdağı 
KOCAELİITüm İlçeler 
KONYAITüm Merkez İlçeler(Meram, Selçuklu, karatay), Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, SeydişehirDiğer İlçeler
KÜTAHYAIEmet, Gediz, TavşanlıDiğer İlçeler
MALATYAIBattalgazi, YeşilyurtDiğer İlçeler
MANİSAIAhmetli, Akhisar, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı, Soma, TurgutluDiğer İlçeler
MARDİNIKızıltepe, Midyat, NusaybinDiğer İlçeler
K.MARAŞIAfşin, ElbistanDiğer İlçeler
NİĞDEI Tüm  İlçeler
ORDUIFatsa, ÜnyeDiğer İlçeler
RİZEIArdeşen, Çayeli, Fındıklı, PazarDiğer İlçeler
SAKARYAIAkyazı, Hendek, SöğütcüDiğer İlçeler
SAMSUNITüm Merkez İlçeler, Çarşamba, TekkeköyDiğer İlçeler
SİİRTI Tüm İlçeler
SİVASI Tüm İlçeler
ŞIRNAKI Tüm İlçeler
TEKİRDAĞIÇorlu, Çerkezköy, M. EreğlisiDiğer İlçeler
TOKATIAlmus, Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye, TurhalDiğer İlçeler
TRABZONIAkçaabatDiğer İlçeler
UŞAKI Tüm İlçeler
YALOVAI Tüm İlçeler
YOZGATISorgunDiğer İlçeler
ZONGULDAKITüm İlçeler 
VANI Tüm İlçeler

EK-II

2008-2009 KIŞ SEZONU İÇİN

II. GRUP KİRLİ İLLER VE BU İLLERE BAĞLI İLÇELERİN KİRLİLİK DERECELERİ

İLİN ADIMerkez ve Merkez İlçeler Kirlilik GrubuI. Grup Kirli İlçelerII. Grup Kirli İlçeler
ADANAIITüm İlçeler
ARDAHANII Tüm İlçeler
ARTVİNII Tüm İlçeler
AYDINII Tüm İlçeler
BARTINIITüm İlçeler
BAYBURTIITüm İlçeler
ERZİNCANIITüm İlçeler
ESKİŞEHİRII Tüm İlçeler
GİRESUNIITüm İlçeler
GÜMÜŞHANEII Tüm İlçeler
HATAYIIİskenderun, DörtyolDiğer İlçeler
IĞDIRII Tüm İlçeler
İÇELIITüm İlçeler
KASTAMONUIITüm İlçeler
KARAMANIITüm İlçeler
KİLİSIITüm İlçeler
MUĞLAIIYatağanDiğer İlçeler
MUŞIITüm İlçeler
NEVŞEHİRIITüm İlçeler
OSMANİYEIITüm İlçeler
SİNOPII Tüm İlçeler
TUNCELİIITüm İlçeler
Ş.URFAIITüm İlçeler

                                                                                     EK-III

T.C.                                                                          

………………..VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Tarih              :                                                                                                                                                      

Belge No        : ( İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)

                          ( Örnek: 06.KYS.001)

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

Firma Adı             :

Adresi                   :

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen şahıs/firma/şirket,  ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt satıcısı olarak kayıtlıdır.

Yetkili

İmza

Mühür

EK-IV

……VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne

 Valiliğinizce, firmamız adına düzenlenmiş olan ……tarih ve ..………………..numaralı “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” çerçevesinde 6 aylık (ocak-haziran ve temmuz-aralık)  döneminde  ısınma maksatlı olarak satışa sunulan  yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İthalatçı/Üretici Firma AdıKontrol Belgesi Tarih ve NumarasıUygunluk İzin Belgesi Tarih ve NumarasıTeslim Alınan Yakıt Miktarı (ton)Dönem İçerisinde Satılan Yakıt Miktarı (ton)Satılmayan (Stok) Yakıt Miktarı (ton)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Satıcı Firma adı

Firma yetkilisi

İmza

EK-V

T.C.

………………..……VALİLİĞİ

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

SAYI  :B.18.4.İÇO.………………-135.99-                                   Tarih:…../…../2008

KONU: Uygunluk İzin Belgesi

……………………………….

İlgi:……………..tarih ve ………………..…sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekindeki Analiz Belgesi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Bu analiz belgesinde belirtilen katı yakıtın ısınma amacıyla Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 28 inci maddesine göre aşağıda belirtilen yerlerde kullanılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, …… ton yakıt için iş bu Uygunluk İzin Belgesi düzenlenmiştir.

Kullanım yeri: I.Grup İl ve İlçeler/II. Grup İl ve İlçeler/Köy ve beldelerde

Yakıt  ÖzellikleriYönetmelik (Tablo…..) Sınır DeğerleriUygunluk İzin Belgesi Verilen Yakıtın Analiz Sonuçları
Toplam Kükürt (kuru bazda)max. 
Alt Isıl Değer (orijinalde)min Kcal/kg (-200 tolerans) 
Toplam Nem (satışa sunulan)max. 
Kül (kuru bazda)max. 
Boyut *18-150 mm(18 mmaltı max. %10 tolerans,150 mmüstü  max.% 10 tolerans) 

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mmolabilir.

İl Çevre ve Orman Müdürü

Adı Soyadı

Mühür ve İmza

                                                                                                                                             EK-VI

T.C.

………………..……VALİLİĞİ

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

SAYI  :B.18.4.İÇO.…………………-135.99-                               Tarih:…../…../2008

KONU: Satış İzin Belgesi

……………….

İlgi:……………..tarihli ve ………………..…sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde bir kopyası verilen ……………..tarihli ve ……………….…….sayılı Kontrol Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi kapsamındaki katı yakıtın ilimizde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması hususu İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu katı yakıtın aşağıda belirtilen veya ekte verilen  katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılar aracılğıyla satılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, iş bu belge Satış İzin Belgesi olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yetkili

İmza

EKLER

EK-I: Katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılar listesi

EK-II İthalatçı/üretici tarafından doldurulması gereken EK-VII Tablosu

EK-VII

……VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne

 Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olan ………tarih ve ………………..numaralı  İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemde ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesine Sahip İthalatçı/Üretici/Satıcı AdıKatı Yakıt Satıcısı Kayıt BelgesiDönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt  Miktarı (Ton)Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı ( ton)
TarihNumarası
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Firma adı

Firma yetkilisi

İmza