Haberler

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞİ 25.11.2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞi  25.11.2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

25.11.2012 günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Parkı içerisindeki Yengeç Cafe’de kahvaltıda buluşuldu. Fatih Vural Kütük her zamanki gibi lezzetli simitler ile geldi. Tezahürat yine büyüktü. Mekan çok güzeldi.

Başkan Remziye Kartal açılış yaptı. Taş-mermer ocakları hakkında yapılan bilgilendirmede:

– Enerji ve Taibi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün maden çıkarma ruhsatını verdiğini, 13 ayrı kurumdan izin alındığını, ancak kurumların formalite olduğunu, yalnızca Tarım İl Müdürlükleri ile Orman Müdürlüklerinin ciddi olarak incelemelerinin olduğunu, ancak özel sektörün her türlü boşluğu değerlendirdiğini ve çok kez bu kurumları da aştığını açıkladı. Maden ruhsatı alındıktan sonra işletme ruhsatının eski Özel İdare yeni ismi kentsel vs. olan ve valiliğe bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından verildiğini, bu kurumun maden çıkarma ruhsatı olan şirketlere işletme izni verirken ancak işletme koşullarına bakıldığını belirtti. İşletme ruhsatı biriminin;  maden çıkarma iznini bakanlığın harita üzerinden verdiği ve yerel koşulları değerlendirmediği için şikayetci olduğunu, yerel yönetime yani Büyükşehir Belediyelerinin kontrolüne verilmesi halinde maden çıkarma izninin denetiminin daha kolay olabileceğinin önerildiğini belirtti.

 

– 5000.-m3’ün altındaki üretimlerde Çevresel Etki değerlendirme (ÇED) raporu istenmediği için büyük boşluk oluştuğunu ve pek çok yerde ancak iş makineleri geldiğinde vatandaşın haberi olduğunu, tepki ve önlemler alınana kadar da her yerin delik deşik hale geldiğini, Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliğine ek madde konularak 5.000.-m3 altında da olsa her türlü maden ruhsatı için raporun alınması halinde denetimin mümkün olabileceğini açıkladı.

 

– Ancak pek çok alandaki maden ruhsatının ormana ait sahadan verildiği için Orman İşletme Müdürlüğünün “olmaz” demesi halinde kestirmeden de sorunun çözümlenebileceğini, ancak bu konuda dernek olarak bir bilgilenme çalışmasından sonra gerekli girişimlerin yapılmasını belirtti.

 

– Daha önce dere yataklarına verilen ruhsatların oluşan sivil baskı sayesinde özellikle köylerde halkın ve muhtarların şikayetleri sonucunda artık verilmediğini ve yasak olduğunu, Orman Bölge Müdürlüğüne derneği temsilen ziyaret edip bir görüşme yapılmasını önerdi.

– Antalya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ile yaptığı görüşmede edindiği bilgiye göre; Orman Bakanlığının maden ruhsatı ve işletme izni alınırken ağaç bedeli aldığını, 23.07.2007 TARİH VE 26470 SAYILI Resmi Gazetede yayınlanan “ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerinin 13.maddesinde maden araması yapılan sahalalarının düzeltilmesi ile ilgili zorunluluk bulunduğunu ancak bunun uygulamaya neden konulamadığına ilişkin olarak yine Orman Bölge Müdürlüğünden bilgi alınmasını önerdiklerini açıkladı.

            “ Petrol ve maden tesis izinlerinden alınacak bedeller

             MADDE 13 – (1) Petrol ruhsatlı sahalarda yapılacak tesis izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri

alınır.

(2) Maden ruhsatlı sahalarda yapılacak tesis izinlerinden; ağaçlandırma bedeli alınır. Ayrıca;

a) Bir ruhsat sahası içerisinde muvafakatı ve izni devam eden arama, işletme ve tesis izin sahalarının toplamının beş hektarı geçmesi halinde geçen kısım için, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

b) Her türlü altyapı tesis izinleri ile bir ruhsat sahası dışında daha önce verilmiş tesis izinlerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde beş hektar kısıtlaması aranmaksızın arazi izin bedeli,

alınır.

(3) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.”

 

–         Maden sahalarına gidip-gelen ağır tonajlı araçların köy yollarını, yine orman

yollarını harap ettiğinin gözlemlendiğini, araçların tonaj kontrolünün Özel İdarenin yetkisi altında iken hasıraltı edildiğini, bu konuda tüm bağlantı noktalarına tonaj kontrolü için kantarların konulması konusunda da ilgili mercilerin uyarılması gerektiğini belirtti.

 

–         Çok küçük bir kısmın menfaati için özellikle yakın çevrede Kumluca, Finike,

Korkuteli-Kızılcadağ  Bölgelerinden sözlü olarak çok yakınma bulunduğunu, herkesin durumu görmesine rağmen yazılı başvuruda bulunmadıklarını ancak derneğin 2012-2013 yılı gündeminde bu hususun değerlendirilmesinin zorunluluğunu anlattı.

 

Mustafa Şen söz alarak; yeni yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi yasası nedeniyle idari yapının değişeceğini, bu yasayı olumlu olarak değerlendirdiğini, belediyenin gücünün valilik il sınırları çevresine yayılacağını, bu değişimin de takip edilmesi gerektiğini, ayrıca 5.000.-m3 altında dahi olsa her türlü maden çıkarma izninin ÇED raporuna bağlanmasının zorunlu olduğunu, bu hususta yönetmeliğe bir madde eklenmesi için gerekli çalışmanın yapılmasının zorunlu olduğunu, Karadeniz Bölgesinde taş ocaklarının halkın direnimi ile bir bir kapatıldığını belirtti.

 

Fikret Özaydın ve Fatih Vural Kütük’ün bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne giderek bilgi edinmelerine, gelecek toplantıda edindikleri bilgileri bizlere aktarmalarına karar verildi.

Birsen Şule Özaydın söz alarak Güçbirliği toplantılarına bu konuyu taşıyacağını ve gerekli desteği temin edeceğini belirtti. Uluslar arası Antalya Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi İşbirliği ile 3-8 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenecek “Avrupa Birliği 62.Sertifika Programı”na uygun görülen bir üyemizin katılımları ile ilgili olarak Güçbirliğine hitaben hazırlanan yazının Antalya Vali yardımcısı Recep Yüksel’in imzası ile Güçbirliğine gönderildiğini, bir üyemizin bu sertifika programına katılabileceğini, rertifika programının konusunun, yapılacağı yeri ve saatlerini öğrenip bildireceğini belirtti.

 

Birsen Bahad söz alarak; bu toplantının sloganının “BU GEZEGEN BİZİM” olmasını önerdi ve oybirliği ile kabul edildi. Atık pillerin toplanması ile ilgili olarak Muratpaşa Belediyesi ile yapmış olduğu görüşme notlarını iletti. Marketlerde ve toplanma yerlerindeki pillerin belediye tarafından alındığını, ancak Antalya’da her hangi bir atık depolama yada atığın işlendiği merkezin olmadığını beyan ettik.

 

Mutlu Kartal söz alarak; atık pillerin içerisindeki çinko, nikel kadminyum ve cıva gibi ağır metallarin toprak ya da suya çok kolay karıştığını ve tüm canlı organizmaları zehirlediğini, bu sebeple bu atıkların kesinlikle doğrudan doğaya bırakılmaması gerektiğini, son onbeş yıl içerisinde Avrupa Birliği uygulamalarında bunların ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi için tesislerin yapıldığını, TAP isimli bir kuruluşun bunları topladığını ve İstanbul’a gittiğini ancak bu aşamadan sonra ne olduğunun bilinmediğini, atık pil toplama ile ilgili olarak son derece ciddi ve detaylı bir yönetmelik olduğunu, muhtemelen Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bunların adapte edildiğini açıkladı. Bu konuda muhtemelen Avrupa Birliğinin atığı teslim alırken bir destek ödemesinin bulunması sebebiyle Türkiye’de faaliyetin yaygınlaştığını, dernek olarak bu işin de yapılabileceğini belirtti. Katılanlar bu konunun da gelecek toplantılarda değerlendirilmesini, belki de derneğimizin faaliyeti çerçevesinde bu toplama işinin yapılabileceğini, mevzuatın araştırılmasını önerdiler. Bu öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili olarak “www.tap.org.tr” sayfasından detaylı bilgi edinilebileceğini belirtti.

 

Üyemiz Osman Yakıcı’nın misafiri Zeki Rumela söz alarak; atık suların ozon yöntemi ile temizlenmesine ilişkin yeni teknoloji ve ürünlerini tanıttı. Pierre Rosenblat göletin temizliği ve sistemin tanıtılması için 01.12.2012’de kendisini evine davet etti. Bu konuda deneyim ve bilgilendirmenin gelecek toplantılarda paylaşılmasına karar verildi.

 

Çok önemli mazereti olmadıkça her toplantıya katılan Zeynep Toktaş ve Nebi Toktaş katılanların oybirliği ile derneğimiz üyeliğine kabul edildi.

 

28.12.2012 günü saat 14.00’de yapılacak olan tarımsal ilaçların çevresel etkileri ile ilgili Kent Konseyi toplantısına derneğimizi temsilen Çetin Topaç’ın katılmasına karar verildi.

Bir sonraki toplantı gününün 30.12.2012’ye geldiği dikkate alındığında yeni yıl kutlama programları olan arkadaşların katılamayacakları öngörülerek, ayrıca bir kısım arkadaşların da hep birlikte yeni yılı karşılamak istedikleri anlaşıldığından;  bazı üyelerimiz 23.12.2012 günü kahvaltı olarak değil ancak fixmenü anlaşması yapılarak bir restaurantta saat 14.00’de buluşularak kutlama yapılmasını önerdi. Çok yoğun geçen toplantıda bu konuda bir fikir birliğine varılamadı. İnternet aracılığı ile önerinin değerlendirilerek toplantı gününün tespitine karar verildi.

 

Yine Yusuf Demir her zamanki nezaket ve zerafeti ile fotoğraflarımızı çekti. “BU GEZEGEN BİZİM” sloganı ile toplantıyı sonlandırdık. 25.11.2012

 

 

Remziye Kartal Rosenblat