Haberler

Dernek Tüzüğü

Temiz Çevre Derneği Tüzüğü
a) Derneğin adı ve merkezi.

Derneğin Adı:  Temiz Çevre Derneği’dir.
Merkezi : Antalya İlidir.

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı:

Derneğin amacı; insanlar ve tüm canlıların yaşanabilir temiz bir çevrede birlikte ve uyum içinde varlıklarını devam ettirmeleri için yapılması gerekenler hususunda kurumlar ve kişilerin birbirleri ile koordinasyonunu temin etmek, toplumsal bilinci artırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre teslim etmektir.

Sürdürülecek çalışma konuları:

 1. Katı, sıvı, gaz her türlü kirletici madde ve çöplerin bertaraf edilmesinde

doğaya yararlı hale getirilmesi ve dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi  hususunda gereken çalışmaları yapmak,
2- Temizlik yapılırken ve hijyen temin edilirken kimyasal maddelerin kullanımında bilimsel yöntemler geliştirip bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
2- Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yürütmek.

 1. Her türlü enerjinin ekonomik kullanımı hususunda çalışmalar

yapmak, yenilenebilir ve geri dönüşümlü enerji kaynaklarının kullanılması, yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

 1. Tarımsal alanda doğaya uygun ve doğayı tüketmeyen üretim

yöntemlerinin kullanılması hususunda gerekli çalışmaları yapmak, kimyasal ve kirletici, toksik yardımcıların kullanımında bilimsel yöntemler geliştirmek ve bu husustaki yapılan çalışmaların kamu oyuna duyurulması için çalışmalar yapmak.

 1. Her türlü kirliliği önleyici faaliyette bulunmak,
 2. Çevreyi  görüntü olarak kirleten unsurları önleyici çalışmalar yapmak,
 3. Trafik kurallarına uyulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak, bu

konuda çalışmalar yapan diğer özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek.

 1. Tüm yaşam alanlarında insan sağlığına uygun temizlik ve hijyen

koşullarına uygunluk için toplumu bilinçlendirmek ve gereken çalışmaları yapmak.

S.2
Dernek çalışma alanları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere, her türlü yasal düzenlemelere uygun olarak ;

 1. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında aidat toplar, bağış ve yardım alır.
 2. Temsilcilik ve şube açar.
 3. Lokal açar.
 4. Eğitimler verir, kurs ve seminerler düzenler, platformlar hazırlar ve

katılır, toplantı, gösteri, yürüyüş düzenler ve konusu ile ilgili düzenlenenlere katılır.
Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ilgili vakıf, dernek,meslek odaları  ve
üniversiteler ile çalışır, ortak projeler hazırlar, hazırlanan projelere katılır ve uygular.

 1. Eğitim merkezleri ile işbirliği içerisinde çalışır.
 2. Hatıra eşya hazırlar, tanıtım gezileri  ve sanatsal gösteriler düzenler.
 3. Her türlü atığın bertarafında geri dönüşümü için ilgili tesisleri ve

işletmeleri kurar, çalıştırır.

 1. İnternet sitesi oluşturur ve internet üzerinden de faaliyetlerini yürütür.

Sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

 1. Her türlü tanıtıcı faaliyette bulunur.
 2. Gazete, dergi, broşür vs. süreli, süresiz yayınlar hazırlar, basar ve

bastırır. Belgesel, sinema ve video filmleri hazırlar, yayınlar, TV ve basın ile işbirliği içerisinde çalışır.

 1. Amacı doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim

adamlarının katılımı ile seminer, konferans, panel vs.etkinlikler düzenler.

 1. Kanunlarla yasaklanmamış amacı doğrultusunda günün şartlarına

göre uygun görülecek her türlü faaliyeti yönetim kurulu kararı ile yapar.

Faaliyet Alanı: Sosyal alanda faaliyet gösterir.

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

Derneğe üyelik koşulları:

1- 18 yaşını bitirmiş olmak .
2- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kısıtlı olmamak,
3- Dilekçe ile başvuruda bulunmak,
4- Dernek tüzük ve yönetmeliğine uyacağına ilişkin taahhütte bulunmak,
5- En son genel kurulda kabul edilen giriş aidatını ödemiş olmak,
6- Tüzel kişiliklerin üye olmak istemesi halinde ilgili organlarınca temsilci tayin edilmiş olması,
S.3
7- Daha önce üyeliğe kabul edilmiş bir üyenin, üyeliğe kabulü hususunda tavsiye mektubu vermesi,
8- Yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul kararı verilmiş olması.

Üyelikten çıkma:

Her üye istediği takdirde istifa dilekçesi vererek üyelikten çıkabilir. İstifa dilekçesinin verilmesi ve kayıt defterine işlenmesi yeterlidir.

Üyelikten çıkarılma:

 1. Üyelik koşullarından her hangi birine aykırı olarak üye kaydedilen

kişiler yönetim kurulunun kararı ile doğrudan üyelikten çıkarılır.

 1. Derneğin amacı ve çalışma konularına aykırı eylemler ve faaliyetler

içinde yeralan, aidat borçlarını ödemeyen üyeler; disiplin kurulunun çoğunluk kararı ile vereceği teklif neticesinde yönetim kurulunun kararı ile üyelikten ihraç edilir.
Üyelikten çıkarılma üyenin derneğe bildirdiği adrese  iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Disiplin kurulu kararlarına karşı üyelikten ihraç halinde ihraç kararının tebliğini takip eden 30 gün içinde ilk genel kurulda görüşülmek üzere yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Üye 30 gün içerisinde yönetim kuruluna itirazını yapmadığı ya da  üç ay içerisinde doğrudan mahkemeye başvuruda bulunmadığı takdirde üyelikten ihracı kesinleşir. Üye ihraç kararı üzerinden altı ay geçmiş olmak koşulu ile eğer bir genel kurul geçmiş ise haber edilmediğinden bahisle ihraca itiraz süresi bertaraf edilemez.

Derneğin organları:
1-Genel kurul
2-Yönetim kurul
3-Denetim kurul
4-Disiplin kurulu
5-Şikayet kurulu
6- Araştırma ve inceleme kuruludur.
Dernek yönetim kurul kararı ile amaçları doğrultusunda bu organlardan başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organların görevleri devredilemez.

d) Genel kurulun oluşum ve toplanma şekli ve zamanı.
Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, şubelerin temsilcileri ile derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.
Genel kurul iki yılda bir   Mayıs ayı içerisinde toplanır.
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler,
S.4
en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

S.5
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel kurul sonuç bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

S.6
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
Genel kurul; derneğin amacına uygun olarak yapılacak işlerde her türlü kararı almaya yetkilidir.
Yönetim kurulunu seçer.
Denetim kurulunu seçer.
Disiplin kurulunu seçer.
Şikayet kurulunu seçer.
Araştırma ve inceleme kurulunu seçer.
Derneğin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü kararı alır.
Taşınmaz ve motorlu araç alımına karar verir.
Geri dönüşüm tesisleri ile ilgili yatırımların yapılmasına karar verir.
Yönetim kurulunu uygun gördüğü işler ile ilgili görevlendirir.
Sandık kurulmasına karar verir.  Yönetmeliğini kabul eder.
Lokal kurulmasına karar verir.
Genel kurulda görüşmeye açılmış üyelik ihraçlarını görüşür ve karara bağlar.
Yeni üyenin ilk  kayıtında alınacak giriş aidatı ile yıllık ödenecek aidatları belirler.
Disiplin kurulu, , araştırma ve inceleme kurulu, şikayet kurulu , sandık ve lokalin çalışmasına ilişkin hazırlanan tüzükleri kabul eder.
Genel kurul her türlü kararı katılanların oy çokluğu ile alır.
Genel kurulda organ seçimlerinin oylaması kapalı ve gizli yapılır.

f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

Yönetim Kurulu:

Yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip ve genel koordinatör olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Görevi sınırlandırılmamak üzere ayrıca beş yedek üye seçilir. Dernek başkanı,  başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip üye ve koordinasyondan sorumlu üyenin tespiti genel kurul tarafından yapılır.

S.7
Yönetim kurulu tekli aylarda en az bir defa çoğunluk ile toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile verilir. Eşit oy olması halinde bir sonraki toplantıda mutlak çoğunluk ile toplanır, eşit oya konu gündem mutlak çoğunlukla yapılan toplantıda oy çokluğu ile karara bağlanır.  Üst üste iki toplantıda karar çıkmaması halinde yönetim kurulu otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya davet eder ve olağanüstü genel kurulda sadece ilgili gündem maddesini görüşülerek oy çokluğu ile karar verilir.

Yönetim kurulu kararlarının geçerliliği ve derneği temsil yetkisi için başkanın imzası ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden birinin imzası yeterlidir.

Yönetim kurulu derneğin amacı doğrultusunda her türlü yürütme ile ilgili görevli organdır.
Derneğin tüzüğü ve yönetmeliklerine uygun olarak uygun gördüğü ve genel kurulca belirlenen işleri yapar.
Çalışma grup ve komisyonlarını oluşturur, yönlendirir, denetler, raporlarını inceler ve yayınlar. Komisyon başkanlarını atar ya da görevden alır.
Gerekli gördüğü birimlere yönetici atar ya da görevden alır.
Disiplin kurulu,  araştırma ve inceleme kurulu, şikayet kurulu, sandık ve lokalin çalışmasına ilişkin tüzükleri hazırlar ve genel kurul onayına sunar.
Görev süresi seçilmelerinden itibaren dört yıl olup genel kurulun ertelenmesi halinde eski yönetim kurulu görevine yenisi seçilene kadar devam eder.
Denetim Kurulu:

Denetim kurulu dört asil ve dört yedek üyeden oluşur, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunun, derneğin tüm organlarının her türlü faaliyetini, mali işlerini ve tüm çalışmaları denetler. Gerekirse bağımsız denetçileri görevlendirerek dernek hesap ve işlemleri hususunda rapor hazırlar.

Şikayet Kurulu:
Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur, genel kurulca seçilir.
Derneğin faaliyet konusu alanlarda gelen başvuru ve şikayetleri değerlendirir, tasnifler, araştırma ve inceleme kuruluna bildirir. Araştırma ve inceleme kurulunun verdiği rapora göre ilgili merciilere şikayetleri iletir, yasal başvuruları yapar.

Araştırma ve İnceleme Kurulu:
Üç asil, üç yedek üyeden oluşur, genel kurulca seçilir.
Şikayet kurulu tarafından iletilen hususlarda gerekli araştırmaları yapar, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek raporları hazırlar ve şikayet kuruluna sunar.
S.8

g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
Dernek genel kurul kararıyla uygun görülecek yerlerde şube açar. Şubeler en az üç kişi tarafından açılır. Şube yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden şube denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şubeler genel merkez genel kurulunda her on üye için bir delege ile temsil edilirler. Şube genel kurulları tekli yılların Mart ayı içinde yapılır. Şube organlarının görevleri bu dernek tüzüğü içindeki dernek organlarının görevlerinin aynısını ihtiva eder.
Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

Üyelerin giriş ve yıllık aidatları genel kurulca belirlenir. Her genel kurulda mutlaka bu husus görüşülüp günün şartlarına göre karara bağlanır. Bütçenin yetersiz kaldığı hallerde genel giderlere üyeler eşit oranda katılır.

ı) Derneğin borçlanma usulleri.

Genel kurulca karar alınmadığı hallerde borçlanma yapılamaz. Borçlanmanın limiti ve şekli yasal düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurul tarafından yapılır. Borçlanma yıllık bütçenin yüzde ellisini geçemez. Bu borçlanmadan yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

j) Derneğin iç denetim şekilleri.

Derneğin altı asil ve üç yedek üyeden oluşan disiplin kurulu genel kurulca seçilir. Disiplin kurulu üyeler ya da üye olmayanlardan gelen her türlü şikayeti değerlendirir ve oy çokluğu ile karar alır. Disiplin kurulu kararlarına karşı üyelikten ihraç halinde ihraç kararının tebliğini takip eden 30 gün içinde ilk genel kurulda görüşülmek üzere yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

Denetim kurulu tüm organları denetlemekle yükümlüdür.

Her kurul her genel kurulda mutlaka yeniden seçilir.

S.9
k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
Dernek tüzüğü, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısının en az iki katı ile toplanır. Her iki toplantıda da kararlar en az üçte iki oy çokluğu ile alınır.

Tüzük değişiklikleri de gizli oy ile yapılır.

l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.
Derneğin feshindeki toplantı ve karar yeter sayısı tüzük değişikliğindeki çoğunluk ve karar yeter sayısı ile aynıdır. Derneğin feshi halinde mevcut yönetim kurul tasfiye kurulu olarak görev yapar.
Derneğin tasfiyesi halinde tüm mal varlığı amacına en yakın faaliyette  bulunan vakıf ya da derneğe bağışlanacaktır.

TUTULACAK DEFTERLER:

Dernek işletme hesabı esasında defter tutacak olup tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.

Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

S.10
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

İşbu tüzükte bulunmayan hallerde  Derkler Kanunu ile  Türk Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

ONURSAL ÜYELER:

Derneğin kurucu üyeleri aynı zamanda derneğin yaşam boyu onursal üyeleridir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Başkan Remziye Kartal Rosenblat
Başkan yardımcısı Murat Altan
Muhasip üye Yusuf Demir
Genel sekreter Osman Yakıcı
Genel Koordinatör Birsen Özaydın

KURUCU ÜYELER:

 1. Remziye Kartal Rosenblat   2- Pierre Jean Rosenblat    3- Aslı Altan

4- Murat Altan               5- Mutlu Kartal                       6- Tuba Kartal

7- Yusuf Demir             8- Katibe Çiftlik                      9- Osman Yakıcı

10- Turgay Türkfiliz           11- Halime Türkfiliz           12- Fatih Vural Kütük

13- Murat Üzüm         14- Osman Burak Akalan            15- Faik Melih Özcan

16- Recep Çiftçi     17- Birsen Özaydın     18-Nezihi Temel ALBAYRAK

19- Rabia Ayşen Sevinç